Nakhla Tobacco

1)Two-Apple

2)Chery Mizo

3)Lemon Mizo

4)Mint Mizo

5)Ice Lemon mint Mix

6)Flames Mix

7)Sheherazade Earl Grey

8)Rose

9)Strawberry

10)Vanila

11)Mixed Fruit

12)Raspberries Mizo

13)Mango

14)Orange Mizo

15)Banana

16) Mizo Apple

17) Mizo Apricot

18) Mizo Guava

19) Mizo Gum

20) Watermelon Mizo

21) Peach Mizo